Tel.: +421 918 448 928

logoflex
logoflex
pozemky revišné Stavebné pozemky na predaj
Vizualdk Vizualdk

Firma Reality Flex s.r .o. vznikla v roku 2013. Hlavným zámerom je poskytovanie komplexných a profesionálnych služieb pri  sprostredkovaní  predaja a prenájmu nehnuteľností  najmä v regiónoch Orava a Liptov. Svoje služby poskytujeme  fyzickým aj právnickým osobám . Jednou z hlavných devíz firmy  Reality Flex s.r.o. je  flexibilný, zodpovedný a profesionálny prístup k jednotlivým požiadavkám klientov vďaka našim skúseným maklérom.

Našim klientom ponúkame: 

profesionálny prístup,

bezpečný predaj a kúpu Vašej nehnutelnosti,

bezplatné služby pre predávajúceho zákazníka,

bezplatný právny servis a poradenstvo,

bezplatné poradenstvo od architekta,

bezplatnú  inzerciu na realitné portály,

zabezpečenie znaleckého posudku,

zabezpečenie stavebného povolenia,

kompletné projektové dokumentácie podľa Vašich predstáv,

vizualizácie interiérov a exteriérov na mieru,

vysporiadávanie pozemkov.

 

 

Reklamačný poriadok:

1.      Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s názvom Reality Flex s.r.o, podnikajúca na území Slovenskej republiky

·         sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 

2.      Klientom sa rozumie  fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.

3.      Ak klient zváži , že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia“):

a)      poštou na adresu:Mgr. Eva Vajzerová  027 54 Veličná 128, Slovenská republika

b)      elektronicky na adrese: flexrealitysro-ZVNC-gmail.com

c)      telefonicky na čísle 0918 448 928. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.

 

4.      Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.

5.      Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.

6.      Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.

7.      Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

8.      Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

9.      Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 5 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.  Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reaitnú službu alebo iné plnenie.

11.  Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.

12.  Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

13.  Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

14.  Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

15.  Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

16.  Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

17.  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2018

 

 

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2